Left Retourner au magasinage
Commande

Votre panier est vide

Awans
Czytaj więcej
10% zniżki na każde otwarcie konta z kodem HAPPY

Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania (CGVU) POLA CBD

Pola GTCSU CBD

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i użytkowania (zwane dalej „OWU”) oferowane są przez firmę ONE PRISM Sarl zarejestrowaną w Genewskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem IDE CHE-135. 865. 745, której siedziba znajduje się pod adresem Rue de la cité 1, 1204 Genewa, Szwajcaria (zwana dalej „ Firmą”).

 1. OPIS USŁUGI – OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI

Celem niniejszych OWZ jest określenie praw i obowiązków użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z internetowego rynku CBD Fields. Korzystanie z pól CBD podlega zatem wiedzy, zrozumieniu i akceptacji przez każdego użytkownika niniejszych OWU. Jeśli użytkownik nie zgadza się z całością lub częścią niniejszych OWZ, proszony jest o rezygnację z korzystania z CBD Fields.

CBD Fields to platforma internetowa umożliwiająca użytkownikom kontakt z profesjonalnymi sprzedawcami wymienionymi na platformie w celu zakupu produktów na bazie konopi, a dokładniej kannabidiolu zwanego również CBD (dalej -"Produkty"). CBD Fields umożliwia również użytkownikom znajdowanie pobliskich sklepów oferujących CBD i/lub produkty wymienione na CBD Fields. W przypadku niektórych z wymienionych sklepów użytkownicy będą mogli nabywać Produkty bezpośrednio na polach CBD i odbierać je bezpośrednio w wymienionych sklepach w ramach „Kliknij i odbierz”.

Niniejsze OWZ mają zastosowanie do dowolnego korzystania z Pola CBD oraz do każdego zamówienia Produktów złożonego na Pola CBD. Akceptacja niniejszych OWZ zakłada zatem, że użytkownicy posiadają pełną zdolność prawną niezbędną do przeglądania i kupowania Produktów na Polach CBD.

 1. DOSTĘP DO POLI CBD

Przed jakimkolwiek dostępem do CBD Fields użytkownik musi upewnić się, że posiada zasoby techniczne i informatyczne umożliwiające mu korzystanie z platformy, upewniając się w szczególności, że konfiguracja informatyczna jego materiału/sprzętu jest w dobrym stanie i nie zawierać wirusy.

Firma wdraża wszelkie środki, aby zapewnić użytkownikom dostęp do pól CBD, na optymalnych warunkach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jednak w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku niedostępności związanej z awarią Internetu, błędami lub błędami operacyjnymi uniemożliwiającymi dostęp do strony internetowej.

Dostęp do pól CBD może również zostać czasowo przerwany w przypadku prac konserwacyjnych.

 1. TWORZENIE KONTA

Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez CBD Fields, a w szczególności kupować Produkty od sprzedawców wskazanych na platformie, użytkownik musi najpierw utworzyć konto użytkownika za pośrednictwem funkcji przewidzianej w tym celu na CBD Fields. Użytkownik zobowiązuje się do podania szczerych i dokładnych informacji umożliwiających jego identyfikację oraz do aktualizowania tych informacji.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swoich danych logowania do CBD Fields. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować Spółkę o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu jego identyfikatorów. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z winy lub charakterystycznego zaniedbania użytkownika w zakresie ochrony jego identyfikatorów.

Każdy użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć subskrypcję swojego konta, kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem udostępnionej w tym celu strony na CBD Fields.

 1. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ ZA PRODUKTY

Produkty oferowane do sprzedaży na polach CBD są prezentowane z opisem pozwalającym użytkownikowi poznać ich podstawowe cechy, cenę i, w stosownych przypadkach, czas dostawy. Ceny zakupu Produktów są ustalane przez sprzedawców wymienionych na CBD Fields według ich wyłącznego uznania. Ceny wyświetlanych Produktów nie zawierają kosztów wysyłki, które są obliczane i przekazywane kupującemu przed zatwierdzeniem jego zamówienia.

Po zweryfikowaniu konta użytkownika, Użytkownik będzie mógł wybrać Produkty, które chce kupić na CBD Fields, oraz uzyskać dostęp do podsumowania swojego zamówienia w dowolnym momencie przed jego potwierdzeniem.

Użytkownik przechodzi do potwierdzenia swojego zamówienia po wypełnieniu informacji rozliczeniowych i, jeśli dotyczy, dostawy oraz informacji dotyczących płatności. Wyraźna i czytelna wzmianka o płatności pojawi się na ekranie potwierdzenia zamówienia, aby upewnić się, że użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości obowiązek zapłaty za zamówienie.

Każda płatność na polach CBD wiąże się z korzystaniem z systemu dostawców Acquired Ltd. , autoryzowany dostawca usług specjalizujący się w zabezpieczaniu płatności internetowych (dalej „PSP”). Zgadzając się na niniejsze OWZ i kupując Produkt na polach CBD, użytkownik potwierdza akceptację ogólnych warunków naszego PSP, które czasami mogą podlegać modyfikacjom przez PSP. CBD Fields zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta każdego użytkownika, który nie przestrzega postanowień ogólnych warunków korzystania z naszego PSP.

 1. WYKONANIE POLECENIA

Firma przekaże każdemu sprzedawcy każde zamówienie złożone przez użytkownika. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail informującą go o potwierdzeniu zamówienia, gdy tylko zostanie ono potwierdzone przez danego sprzedawcę.

Kiedy użytkownik zamawia Produkt dostępny do sprzedaży na CBD Fields, następnie zawierana jest umowa ze sprzedawcą w miejscu pochodzenia danej reklamy, której Firma w żaden sposób nie jest stroną. Przypomina się, że rola Spółki w kontekście jakiegokolwiek połączenia z CBD Fields ogranicza się do prostej roli pośrednictwa.

Chociaż Firma zobowiązuje swoich sprzedawców do zapewnienia natychmiastowej dostępności dowolnego Produktu oferowanego do sprzedaży w Witrynie, nie może zagwarantować, że jakikolwiek zamówiony Produkt będzie dostępny w przypadku naruszenia tego obowiązku przez sprzedawcę. W przypadku niedostępności Produktu po złożeniu zamówienia, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym użytkownika, proponując zamówienie innego Produktu lub anulowanie zamówienia.

Warunki dostawy i zwrotu Produktów, jak również istnienie wszelkich gwarancji związanych z zakupem Produktów, określa sprzedawca według własnego uznania. Wszelkie regresy w odniesieniu do dostarczonych Produktów należy kierować bezpośrednio do sprzedawcy w miejscu rozpoczęcia sprzedaży danych Produktów.

W związku z tym wszelkie możliwe zwroty i/lub zwroty kosztów Produktu po transakcji przeprowadzonej za pośrednictwem pól CBD muszą być rozstrzygane w pierwszej kolejności bezpośrednio z danym sprzedawcą. W przypadku sporu dotyczącego transakcji przeprowadzonej na CBD Fields, użytkownicy mogą jednak skontaktować się z Firmą, która postara się pomóc im w rozwiązaniu sporu. W przypadku oszukańczej transakcji lub otrzymania Produktu niezgodnego z opisem, użytkownik proszony jest również o kontakt ze Spółką, która może mu w tym pomóc.

Kupujący zobowiązuje się jednak do niezwłocznego potwierdzenia odbioru każdego zamówionego Produktu na swoim koncie użytkownika w Polach CBD. W przeciwnym razie Produkt zostanie uznany za odebrany w ciągu 21 dni od daty obciążenia jego rachunku bankowego. Niniejsza klauzula pozostaje bez uszczerbku dla przepisów dotyczących ochrony konsumentów mających zastosowanie w każdym przypadku, przy czym Kupujący może w każdej chwili skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustosunkowania się do wszelkich próśb i reklamacji dotyczących zamówionych Produktów.

 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy zgadzają się przestrzegać warunków niniejszych OWU i korzystać z pól CBD zgodnie z tymi postanowieniami.

W ramach korzystania z Pola CBD Użytkownikowi zabrania się ponadto:

 • Aby otworzyć konto podszywające się pod osobę trzecią,
 • Wykorzystywanie pól CBD do komunikowania się i/lub publikowania nieodpowiednich treści lub wiadomości (nielegalnych, uwłaczających godności ludzkiej, o charakterze seksualnym, zniesławiających, obraźliwych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych treści, które mogą pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną osoby kto je publikuje),
 • Aby angażować się w niewłaściwe i/lub obraźliwe zachowanie i/lub nękać w jakikolwiek sposób innego użytkownika lub sprzedawcę,
 • Naruszenie praw własności intelektualnej Firmy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej poprzez korzystanie z pól CBD,
 • Wykorzystywanie pól CBD do celów oszukańczych lub niezgodnych z prawem
 • Używaj oprogramowania lub innych zautomatyzowanych procesów do indeksowania, eksploracji lub wyodrębniania danych z pól CBD.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Firma uzna, że ​​Użytkownik nie przestrzega niniejszych OWU, w szczególności obowiązków wymienionych w tym artykule, Firma może w dowolnym momencie i według własnego uznania usunąć lub zawiesić swoje konto Użytkownika i podjąć przeciwko niemu wszelkie środki prawne.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do Pola CBD, ale w żaden sposób nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli w przypadku niedostępności związanej z czynnościami konserwacyjnymi lub awarią sieci internetowej lub z jakiegokolwiek innego powodu będącego poza jej kontrolą , użytkownik nie może uzyskać dostępu do pól CBD.

Jako zwykły pośrednik i serwis kontaktowy, Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z realizacji sprzedaży dokonywanej z platformy. W tym sensie Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z Produktami sprzedawanymi przez sprzedawców na Polach CBD, a nie wynikające z jej usługi przyłączeniowej.

Spółka nie może również ponosić żadnej odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek reklamy lub innego elementu publikowanego na CBD Fields, w szczególności w odniesieniu do opisów Produktów lub ocen sprzedawców dokonywanych przez kupujących, których nie nie zostałby wcześniej i skutecznie poinformowany o ich oczywiście bezprawnym charakterze w drodze pisemnego zawiadomienia.

Wreszcie, Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za niewykonanie jednego ze swoich zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Firma pozostaje wyłącznym właścicielem wszystkich elementów składających się na Pola CBD (takich jak teksty, obrazy, fotografie, logo, kody komputerowe itp. ), które są chronione prawami własności intelektualnej.

Nazwa i znak towarowy Spółki, logo, projekty i modele, stylizowane litery, znaki graficzne odtworzone na polach CBD również pozostaną wyłączną własnością Spółki.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszych OWZ, są zastrzeżone dla Firmy.

Użytkownikowi surowo zabrania się powielania (z wyjątkiem użytku osobistego i niekomercyjnego), publikowania, edytowania, przesyłania elementów składających się na Pola CBD, modyfikowania ich lub wykonywania jakichkolwiek prac na ich podstawie. Jakiekolwiek użycie nazw korporacyjnych, znaków towarowych i charakterystycznych znaków należących do Spółki jest surowo zabronione, chyba że za wyraźną uprzednią zgodą Spółki.

 1. OBSŁUGA KLIENTA

W przypadku jakichkolwiek próśb o informacje, wyjaśnienia lub reklamacji związanych z polami CBD użytkownik musi w pierwszej kolejności skontaktować się z obsługą klienta Firmy, aby umożliwić tej ostatniej próbę znalezienia rozwiązania problemu.

Dostęp do obsługi klienta firmy można uzyskać za pośrednictwem danych kontaktowych opublikowanych na stronie kontaktowej CBD Fields. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że Firma jest w stanie rozpatrywać wyłącznie reklamacje związane z platformą CBD Fields i usługą jej połączenia.

Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę lub ogólniej wszelkie reklamacje dotyczące dostarczonych Produktów należy kierować bezpośrednio do sprzedawcy.

 1. DANE OSOBOWE

Użytkownik zostaje poinformowany, że Spółka gromadzi i przetwarza jego dane osobowe w celu umożliwienia mu korzystania z Pola CBD.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników i zarządzanie plikami cookie przez Firmę są szczegółowo opisane w polityce prywatności CBD Fields.

 1. WŁAŚCIWE PRAWO I PRZYZNANIE JURYSDYKCJI

Niniejsze OWU podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem szwajcarskim. Jednak niniejsza klauzula nie uniemożliwia użytkownikom korzystania z bezwzględnie obowiązujących przepisów ich prawa lokalnego, jeżeli są one korzystniejsze niż obowiązujące w niniejszym dokumencie prawo szwajcarskie.

W przypadku sporu, który może powstać podczas interpretacji i/lub wykonywania niniejszych warunków lub w związku z niniejszymi OWU, użytkownik może zdecydować o poddaniu sporu ze Spółką procedurze konwencjonalnej mediacji lub innego alternatywnego sporu metoda rozdzielczości.

Użytkownik może przejść do europejskiej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich utworzonej przez Komisję Europejską pod następującym adresem i zawierającej listę wszystkich zatwierdzonych organów rozstrzygania sporów w Europie: https://webgate. ek europa. eu/odr/.

Zgodnie z prawem szwajcarskim do dyspozycji użytkownika są również mediatorzy konsumencki, którzy pomagają mu w rozwiązywaniu wszelkich sporów ze Spółką, w tym w szczególności mediator biznesowy, którego dane kontaktowe są następujące: Geneva House of Mediations

W przypadku niepowodzenia tej procedury mediacyjnej lub jeśli użytkownik chce podjąć kroki prawne, wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądami w Genewie. Klauzula ta nie uniemożliwia jednak użytkownikom wniesienia jakiegokolwiek sporu do sądu właściwego dla ich zwykłego miejsca zamieszkania.

LOGO CBD Fields

1 rue de la Cité
1204 Genewa
Szwajcaria
Skontaktuj się z nami
Tel: 00 41 22 561 8411
Godziny otwarcia. : 10:00 - 17:00