Left Retourner au magasinage
Commande

Votre panier est vide

Awans
Czytaj więcej
10% zniżki na każde otwarcie konta z kodem HAPPY

CBD FIELDS Ogólne Warunki Świadczenia Usług Sprzedawcy (CGS)

Warunki korzystania z usług Sprzedawcy

POLA CBD

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług (zwane dalej „CGS”) oferowane są przez firmę ONE PRISM Sarl zarejestrowaną w Genewskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem IDE CHE-135. 865. 745 z siedzibą pod adresem Rue de la cité 1, 1204 Genewa, Szwajcaria (zwana dalej „Spółką”),

 1. OPIS USŁUGI – ZASTOSOWANIE CGS

CBD Fields to internetowa platforma handlowa umożliwiająca konsumentom kontakt ze sprzedawcami działającymi wyłącznie w celach zawodowych, o których mowa na platformie, w celu zakupu, w ramach sprzedaży na odległość, produktów na bazie konopi, a dokładniej kannabidiolu, zwanego również CBD (dalej „Produkty”).

Firma oferuje również użytkownikom Pola CBD możliwość znalezienia lokalnego sklepu oferującego CBD i/lub Produkty, do których odnosi się Pola CBD. Firma odwołuje się do tych lokalnych sklepów i geolokalizuje je w trzech kategoriach:

 • Sklepy wielobranżowe oferujące tylko adres i numer telefonu.
 • Sklepy wielobranżowe oferujące adres, numer telefonu i katalog Produktów wyłącznie do wglądu.
 • Sklepy wielobranżowe oferujące adres, numer telefonu i katalog Produktów do skonsultowania lub zakupu w „Click & Collect”, aby odebrać je w sklepie.

Ta ostatnia kategoria sklepów referencyjnych oferuje zatem kupującym CBD Fields możliwość zakupu produktów referencyjnych na CBD Fields, aby odebrać je bezpośrednio w ich fizycznych punktach sprzedaży w „Click & Collect”.

Celem niniejszych Warunków jest zdefiniowanie wszystkich warunków, na jakich Firma zezwala profesjonalistom działającym w ramach swojej głównej działalności handlowej na odwoływanie się na Polach CBD oraz, w stosownych przypadkach, sprzedawanie swoich Produktów na Polach CBD, niezależnie od tego, czy w kontekście sprzedaży zdalnej lub sprzedaży „Click & Collect”, za pośrednictwem Spółki (dalej łącznie „Sprzedawcy”).

Sprzedawca oświadcza, że ​​zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin, który reguluje zasady mające zastosowanie do jego wystawiania i sprzedaży Produktów na Polach CBD. Akceptacja niniejszego Regulaminu zakłada, że ​​Sprzedający posiada pełną wymaganą zdolność do czynności prawnych lub posiada pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli działa w imieniu osoby prawnej. Każda publikacja ogłoszenia o sprzedaży na CBD Fields oznacza również akceptację CGS obowiązujących w dniu publikacji.

Rejestracja na polach CBD przez Sprzedawcę, jak również publikacja jakichkolwiek ogłoszeń o sprzedaży, oznacza zatem akceptację niniejszych Warunków. Mogą one być aktualizowane przez Spółkę. O wszelkich aktualizacjach lub modyfikacjach niniejszego Regulaminu Sprzedający zostanie powiadomiony co najmniej piętnaście dni przed wejściem w życie nowego OWZ.

 1. DOSTĘP DO POLI CBD
 • Prośba o otwarcie Konta Sprzedawcy w Sklepie

Oprócz akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków, wystawienie Sprzedawcy na polach CBD podlega uprzedniemu utworzeniu „Konta sprzedawcy w butiku”.

Prosząc o otwarcie konta, Sprzedawca musi podać informacje dotyczące swojej tożsamości i statusu zawodowego, swojej działalności handlowej oraz sprzedawanych przez siebie Produktów, zgodnie z wymogami arkusza informacyjnego przeznaczonego do otwarcia konta Sprzedawcy dostarczonego przez Spółkę, lub zgodnie z żądaniem Spółki za pomocą innych odpowiednich środków. Sprzedający zobowiązuje się do udzielania szczerych i dokładnych informacji oraz do aktualizowania tych informacji, a następnie do niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich zmianach w informacjach pierwotnie przekazanych podczas ich integracji.

Po zatwierdzeniu wniosku o utworzenie konta Sprzedawcy, Firma wyda identyfikatory dostępu Sprzedawcy, aby mógł on korzystać z części Pola CBD zarezerwowanej dla Sprzedających. Konto Sprzedawcy zostanie jednak faktycznie aktywowane dopiero po otwarciu jego rachunku płatniczego, jak opisano w artykule „Konto płatnicze” poniżej.

Dostęp do „Konta Sprzedawcy Sklepu” jest ograniczony do otwarcia jednego konta, każde zduplikowane konto zostanie natychmiast usunięte, chyba że Firma dokona uprzedniej weryfikacji. Firma zastrzega sobie również prawo do rozwiązania „Konta Sprzedawcy w Sklepie”, jeśli ma jeden lub więcej elementów wspólnych z kontem, które zostało wcześniej rozwiązane z powodu niewykonania zobowiązania.

Aby korzystać z Pola CBD, Sprzedawca musi użyć identyfikatorów dostarczonych przez Firmę podczas otwierania konta. Nazwy użytkownika i hasła podlegają pełnej i wyłącznej odpowiedzialności Sprzedających. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, aby jego hasło nie było znane osobom trzecim lub wykorzystywane przez osoby nieupoważnione. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swojego hasła. W tym zakresie Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za skutki utraty lub przywłaszczenia swojej nazwy użytkownika i/lub hasła

W przypadku utraty, sprzeniewierzenia lub nieuczciwego użycia jego nazwy użytkownika i/lub hasła, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Firmy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwy dostęp, szkody, zakłócenia i szkodliwe skutki spowodowane jego zaniedbaniem i/lub niezachowaniem poufności swojego hasła.

 • Miesięczna subskrypcja i usługi płatne

Oprócz uprzedniego utworzenia „Konta Sprzedawcy butikowego”, umieszczenie Sprzedawcy na CBD Fields podlega również opłacie miesięcznego abonamentu, którego wysokość zostanie przekazana Sprzedawcy. Spółka może jednak według własnego uznania zezwolić Sprzedającemu na korzystanie z okresu bezpłatnej subskrypcji przez ograniczony czas.

Miesięczny abonament będzie obciążał Sprzedawcę niezależnie od statusu zamówień Sprzedawcy. Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i zawieszenia dostępu do Pola CBD w przypadku nieuiszczenia przez Sprzedawcę jakiegokolwiek terminu płatności polecenia zapłaty.

Zarejestrowany Sprzedawca może w dowolnym momencie powiadomić Firmę o chęci zakończenia subskrypcji z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej dwa (2) miesiące. Wypowiedzenie wejdzie jednak w życie z dniem wygaśnięcia bieżącej subskrypcji w dniu wypowiedzenia. Zarejestrowanemu Sprzedawcy w żadnym przypadku nie przysługuje proporcjonalny zwrot kosztów za rozpoczęty miesięczny okres polecenia zapłaty.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny subskrypcji i poinformuje o tym Sprzedającego co najmniej trzydzieści (30) dni przed wejściem w życie zmiany ceny. Jeśli Sprzedawca nie zaakceptuje modyfikacji, może wypowiedzieć swoją subskrypcję i swoje „Konto sprzedawcy w sklepie” na CBD Fields. W przypadku braku wypowiedzenia subskrypcji po powiadomieniu Spółki, domniemywa się, że Sprzedawca zaakceptował modyfikację ceny subskrypcji.

Więcej informacji na temat usług świadczonych przez Spółkę w ramach miesięcznego abonamentu zostanie również przekazanych Sprzedawcy za pośrednictwem dokumentacji umownej dostarczonej temu ostatniemu, gdy zostanie ona zintegrowana z CBD Fields.

Spółka może również oferować Sprzedawcy różne płatne usługi i opcje umożliwiające mu wystawianie i/lub sprzedaż swoich produktów na polach CBD (w szczególności płatną opcję Click & Collect) i/lub zwiększanie widoczności jego i jej Produktu notowania na polach CBD. Cena i warunki płatności za te różne płatne usługi zostaną przekazane przez Spółkę Sprzedawcy, jak również powiązane stawki i warunki płatności.

 • Konto płatnicze

Umieszczenie Sprzedawcy na CBD Fields ostatecznie oznacza dla tego ostatniego otwarcie rachunku płatniczego u dostawcy usług płatniczych Spółki lub „PSP”, przeznaczonego wyłącznie do pobierania płatności dokonywanych przez Sprzedawcę. kupującego na rzecz sprzedawcy. Więcej informacji na temat identyfikacji PSP zostanie przekazanych Sprzedawcy za pośrednictwem dokumentacji umownej przekazanej temu ostatniemu podczas integracji z CBD Fields.

Sprzedawca będzie również zobowiązany podczas procesu rejestracji do przeprowadzenia tzw. procedury „KYB”. W ramach swojej działalności internetowe platformy handlowe są rzeczywiście zobowiązane do przestrzegania procedur KYC i KYB, ustanowionych przez właściwy organ nadzoru ostrożnościowego. KYC lub „Poznaj swojego klienta” to obowiązkowa dla firm procedura gromadzenia i weryfikowania informacji dotyczących tożsamości i integralności ich klientów i partnerów. Celem procedury jest zapobieganie i unikanie wszelkiego ryzyka oszustwa, prania pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej. Jeśli termin KYC jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechniony, termin KYB lub „Poznaj swoją firmę” odnosi się tutaj do procedury zbierania analizy informacji dotyczących firmy, osoby prawnej.

Ponieważ łączą sprzedawców i kupujących, rynki internetowe, takie jak CBD Fields, wchodzą w zakres wysoce regulowanych działań. Rzeczywiście, przeprowadzając operacje windykacyjne w imieniu osób trzecich za pośrednictwem swojego dostawcy usług płatniczych, są zmuszeni do tworzenia wirtualnych rachunków płatniczych. Monitorowanie dostawców i przepływów finansowych jest zatem niezbędne.

Konkretnie, wynikiem procedury jest lista oficjalnych dokumentów, które Firma musi zebrać w celu zagwarantowania tożsamości i integralności osoby fizycznej lub prawnej Sprzedających. Informacje i/lub dokumenty gromadzone przez Spółkę, przy czym ta lista nie jest wyczerpująca, w ramach niniejszego KYB, obejmują w szczególności:

 • Dla Sprzedawców będących osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność handlową:
  • Jego nazwisko, imiona, adres pocztowy, adres e-mail, data urodzenia, narodowość i kraj zamieszkania;
  • Oryginał i kopia wyciągu z urzędowego rejestru datowanego na mniej niż trzy miesiące, potwierdzającego rejestrację jako przedsiębiorcy lub w krajowym spisie branż lub jakiejkolwiek innej organizacji zawodowej, od której zależy.
 • Dla osób prawnych:
  • Jej nazwa, forma korporacyjna, kapitał, adres jej siedziby, opis jej działalności, tożsamość wspólników i członków zarządu, a także lista beneficjentów rzeczywistych, zgodnie z rozporządzeniem;
  • Wyciąg z rejestru handlowego lub dowolnego krajowego organu uprawnionego do rejestracji osób prawnych, uzasadniający jego rejestrację w RCS państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego nakładającego równoważne obowiązki w zakresie walki z pieniędzmi prania i finansowania terroryzmu. Dokument ten musi zawierać nazwę, formę prawną, adres siedziby oraz tożsamość wspólników i członków zarządu, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju rejestracji spółki;
  • Poświadczony za zgodność z oryginałem odpis statutu i wszelkich decyzji ustanawiających przedstawiciela ustawowego;
  • Kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela prawnego oraz, w stosownych przypadkach, beneficjenta rzeczywistego (właścicieli rzeczywistych);
  • Oświadczenie beneficjentów rzeczywistych osoby prawnej posiadającej więcej niż 25%, w przypadku gdy Sprzedający nie zgłosił swoich beneficjentów rzeczywistych do krajowego rejestru, od którego jest zależny, lub gdy nie podlega temu obowiązkowi.

Sprzedający zobowiązuje się również do przesłania Spółce wszelkich dodatkowych informacji, których uzyskanie od niej uzna za niezbędne do przeprowadzenia badania due diligence.

Jeżeli tożsamość i integralność osoby fizycznej lub prawnej Sprzedającego okażą się zgodne z wymaganiami Firmy i PSP, proces otwierania rachunku płatniczego może być kontynuowany. W przeciwnym razie umowa między Sprzedawcą a Spółką zostanie automatycznie rozwiązana, a dostęp do usługi zostanie odmówiony Sprzedającemu, a jego „Konto Sprzedawcy w Sklepie” zostanie rozwiązane.

Rachunek płatniczy Sprzedawcy jest zarezerwowany wyłącznie do rejestrowania transakcji płatniczych związanych ze sprzedażą produktów przez Sprzedawcę kupującemu na polach CBD, oferowanych za pośrednictwem internetowej usługi handlowej Firmy, jako agenta PSP.

Określa się, że otwarcie rachunku płatniczego jest integralną częścią usługi świadczonej na rzecz Sprzedawcy przez Spółkę. Ponadto, jeśli nie otworzy rachunku płatniczego, Sprzedawca nie będzie mógł uzyskać dostępu do Pole CBD w celu sprzedaży swoich Produktów.

Firma może, według własnego uznania, ograniczyć korzystanie przez Sprzedawcę z rachunku płatniczego otwartego w jej imieniu. Dostęp do usługi jest ograniczony do otwarcia pojedynczego rachunku płatniczego, każde zduplikowane konto zostanie natychmiast usunięte, chyba że Firma dokona uprzedniej walidacji.

 1. PUBLIKACJA OFERTY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Po zweryfikowaniu konta Sprzedawcy i rachunku płatniczego, Sprzedawca będzie mógł oferować swoje Produkty do sprzedaży na polach CBD. Sprzedawca zobowiązuje się, że wszelkie informacje o Produkcie pojawiające się w jego reklamie są dokładne i wierne jego rzeczywistym cechom. W tym sensie wszystkie cechy i specyfikę Produktu muszą być bezwzględnie podane w ogłoszeniu o sprzedaży.

Sprzedawca jest również zobowiązany do podania informacji o sposobach i terminach dostawy Produktów przy zamieszczaniu swojego ogłoszenia, których zobowiązuje się przestrzegać.

O wszystkich obowiązkowych obowiązkach informacyjnych przed zawarciem umowy, w szczególności w zakresie gwarancji prawnych i prawa odstąpienia od umowy, Sprzedający musi również poinformować Klientów w momencie publikacji ogłoszenia o sprzedaży Produktów.

Firma ma prawo odmówić i/lub wycofać się z CBD Fields lub zmodyfikować każdą opublikowaną reklamę, która nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu. W tym celu Spółka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kolejnych weryfikacji po publikacji ogłoszenia w celu sprawdzenia jego zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. WALIDACJA I OPŁACENIE ZAMÓWIEŃ – OPŁATY ZA POŁĄCZENIE

Firma automatycznie prześle za pośrednictwem interfejsu przewidzianego do tego celu oraz pocztą elektroniczną każde zamówienie na Produkty Sprzedawcy złożone przez kupującego na polach CBD. Sprzedający zobowiązuje się do zatwierdzenia każdego zamówienia lub, w stosownych przypadkach, odrzucenia go z uzasadnionych przyczyn w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od daty jego złożenia. W przypadku braku zatwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Po zatwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę, Firma upoważni swojego dostawcę usług płatniczych do zatwierdzenia płatności danego kupującego. W ramach obowiązków Spółki w zakresie zwalczania oszustw oraz w przypadku podejrzenia przez Firmę i/lub PSP o nieuczciwy charakter transakcji, Spółka może również zwrócić się do danego Sprzedawcy o dodatkowe dokumenty w celu bardziej szczegółowej weryfikacji zgodności jego ogłoszenia i/lub tożsamości tego ostatniego.

Każda płatność dokonywana za pośrednictwem usługi płatniczej PSP wiąże się z depozytem środków do czasu upływu 14-dniowego ustawowego okresu odstąpienia od umowy, liczonego od potwierdzenia Spółce przez Sprzedawcę dostarczenia zamówienia do danego Klienta. Po upływie tego okresu kwota należna Sprzedawcy z tytułu sfinalizowanego zamówienia zostanie przekazana na rachunek płatniczy Sprzedawcy, po potrąceniu prowizji należnej Spółce w zamian za usługę połączenia.

Prowizje będą rzeczywiście pobierane przez Firmę za usługę połączenia. Te koszty usług są obowiązkiem Sprzedawcy i są potrącane bezpośrednio przez Spółkę z wszelkich kwot należnych Sprzedawcy za sfinalizowane zamówienie, na podstawie procentowej prowizji (HT) zastosowanej do ceny sprzedaży bez podatku. produktu (z wyłączeniem kosztów wysyłki, ceł i podatku VAT) określonych przez Sprzedawcę na polach CBD, do których doliczana jest opłata za zarządzanie w wysokości 0,3 EUR za sprzedaną sztukę

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tabeli obowiązujących opłat serwisowych i poinformuje o tym Sprzedawcę co najmniej trzydzieści (30) dni przed wejściem w życie zmiany ceny. Jeśli Sprzedawca nie zaakceptuje modyfikacji, może usunąć swoje konto na CBD Fields. W przypadku braku usunięcia jego konta po powiadomieniu Spółki, domniemywa się, że Sprzedawca zaakceptował modyfikację ceny.

Określa się, że prowizja może pozostać nabyta przez Spółkę w przypadku anulowania zamówienia z inicjatywy Sprzedającego w powtarzający się i/lub nadużycie sposób.

Spółka przekaże Sprzedającemu fakturę odpowiadającą otrzymanym prowizjom.

 1. ZARZĄDZANIE SPORAMI DOTYCZĄCYMI DEBETÓW LUB „OBCIĄŻEŃ ZWROTNYCH”

Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że obciążenie zwrotne to cofnięcie płatności dokonane przez bank klienta lub firmę obsługującą kartę kredytową po zakwestionowaniu obciążenia zwrotnego przez dany bank lub firmę obsługującą kartę kredytową (a nie za pośrednictwem usługi CBD Fields).

Spór dotyczący polecenia zapłaty może powstać, gdy klient nie otrzymał zakupionych Produktów, otrzymał kilka faktur za ten sam zakup lub nie jest zadowolony ze swojego zakupu i nie był w stanie rozwiązać problemu ze Sprzedawcą.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, Sprzedający jest proszony o zapoznanie się i przestrzeganie warunków „Zarządzania sporami dotyczącymi polecenia zapłaty lub obciążenia zwrotnego” przekazanych Sprzedawcy za pośrednictwem dokumentacji umownej przekazanej mu przez Spółkę podczas jej integracji na Pola CBD.

 1. DOSTAWA I REALIZACJA POTWIERDZONYCH ZAMÓWIEŃ
 • Dostawa Produktów (z wyłączeniem usługi Click & Collect)

Sprzedawca zobowiązuje się, że każdy Produkt oferowany do sprzedaży na Pola CBD jest natychmiast dostępny, aby móc go dostarczyć po zatwierdzeniu zamówienia na Pola CBD. Wyłączną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązania do dostarczenia zamówionego przez kupującego Produktu ponosi Sprzedawca.

Metodą dostawy Produktów na Pola CBD jest normalna wysyłka. Sprzedawcy mają swobodę ustalania cennika dostawy Produktów. Zostaną one wyraźnie wyświetlone przez Sprzedawcę na polach CBD, gdy kupujący potwierdzi swoje zamówienie. W przypadku zamówień, dla których kwota jest większa lub równa 40 EURO bez podatku, realizowanych u tego samego Sprzedawcy (podczas zatwierdzania zamówienia), dostawa musi być jednak bezwzględnie oferowana przez Sprzedawcę.

Po zatwierdzeniu zamówienia, Sprzedający musi wysłać Produkt odpowiednio zapakowany w ciągu maksymalnie dwóch (2) dni roboczych, przestrzegając terminów dostawy wskazanych kupującym w danej reklamie. Jeżeli, w drodze uzasadnionego wyjątku, czas wysyłki Sprzedawcy jest jednak dłuższy niż ww. czas, Sprzedawca musi bezwzględnie zaznaczyć to wyraźnie w karcie opisu danego Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności przy pakowaniu zamówionych Produktów w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie Produktów w transporcie. Przewóz Produktu odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów wysyłki Produktów przez okres co najmniej jednego miesiąca.

W przypadku opóźnienia w dostawie spowodowanego nieprzewidzianymi okolicznościami, Sprzedający jest zobowiązany poinformować zainteresowanego klienta oraz Spółkę o wymaganym dodatkowym czasie dostawy. W przypadku braku dostawy na koniec uzgodnionego dodatkowego okresu, klient może anulować swoje zamówienie.

Sprzedawca musi również wysłać kupującemu dowód dostawy zakupionego Produktu. Sprzedawca musi obowiązkowo dołączyć do dostawy Produktu fakturę zakupu lub inny dokument umożliwiający kupującemu, w stosownych przypadkach, skorzystanie z gwarancji.

 • Dostawa produktu (kliknij i odbierz)

Sprzedawcy, którzy sprzedają swoje Produkty kupującym na Polach CBD w trybie „Kliknij i odbierz”, zobowiązują się do przygotowania zamówień na Produkty i udostępnienia ich w swoich sklepach w ciągu maksymalnie dwóch godzin od złożenia zamówienia „Kliknij i odbierz”. & Odbierz ” potwierdzone na polach CBD.

 1. GWARANCJE, ZWROTY I REKLAMACJE

Sprzedawca jest zobowiązany umożliwić klientom skorzystanie z przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy, jeśli ma to zastosowanie, a także innych gwarancji prawnych uznanych przez obowiązujące prawo. O wszystkich obowiązkowych obowiązkach informacyjnych przed zawarciem umowy, w szczególności w zakresie gwarancji prawnych i prawa odstąpienia od umowy, Sprzedający musi w tym zakresie zakomunikować Klientom w momencie publikacji ogłoszenia o sprzedaży Produktów.

Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że Spółka udostępniła mu przestrzeń umożliwiającą poinformowanie konsumentów o obowiązkach prawnych w zakresie informacji przed zawarciem umowy, które muszą zostać przekazane klientom, w tym w szczególności o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy, oraz o Spółka nie może zatem zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku nieprzekazania tych informacji przez Sprzedawcę.

Środki zaradcze oparte na skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy lub gwarancji prawnej muszą być realizowane ze Sprzedawcą, a nie ze Spółką działającą jako zwykła platforma łącząca. W przypadku skorzystania przez kupującego z prawa odstąpienia Spółka, jako zaufana osoba trzecia, może jednak wystąpić w imieniu Sprzedającego o zwrot wpłaconych kwot (w tym kosztów dostawy) najpóźniej w ciągu 14 dni od dzień, w którym kupujący skorzystał z prawa u właściwego Sprzedawcy i pod warunkiem poinformowania Spółki. Termin zwrotu może zostać odroczony do czasu odzyskania Produktu lub do momentu dostarczenia przez Kupującego jednocześnie Sprzedawcy i Spółce dowodu wysłania Produktu, przy czym wybraną datą jest pierwsza z tych okoliczności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył kupujący. Kwota ta zostanie następnie odliczona od kwot należnych Sprzedającemu przez Spółkę z tytułu sprzedaży Produktów. W przypadku, gdy konto Sprzedającego zostanie obciążone kwotą większą niż 150 EUR, zwrot Produktu zwróconego przez kupującego zostanie bezwzględnie dokonany bezpośrednio przez Sprzedającego na rzecz kupującego.

Sprzedawca potwierdza również ustanowienie obsługi posprzedażowej w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta i zobowiązuje się do jak najszybszego ustosunkowania się do każdej reklamacji. W przypadku złożenia przez Kupującego reklamacji dotyczącej Produktu, w tym w przypadku poinformowania Sprzedawcy o reklamacji za pośrednictwem narzędzia informacyjnego udostępnionego mu przez CBD Fields lub przez Spółkę, Sprzedawca we własnym interesie rozpatrzy reklamację sporu między nim a kupującym. Spory rozstrzygane są bezpośrednio między kupującym a Sprzedającym, w razie potrzeby za pomocą narzędzia do przesyłania wiadomości udostępnionego im na CBD Fields. Sprzedający musi dołożyć wszelkich starań, aby spór między nim a kupującym został rozwiązany polubownie.

Niemniej jednak w przypadku, gdy Sprzedający nie rozstrzygnie sporu z kupującym w ciągu 8 dni roboczych od otrzymania reklamacji, Spółka zastrzega sobie prawo, po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy, do zwrotu kupującemu Produktu. Ta sama kwota zostanie następnie odjęta od kwot, które Spółka ma zapłacić Sprzedawcy za Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem pól CBD.

Firma zastrzega sobie prawo, w odniesieniu do Sprzedawców, którzy dokonali co najmniej 5 sprzedaży na polach CBD, do zawieszenia lub zamknięcia konta Sprzedawcy 8 w przypadku, gdy Sprzedający osiągnie wskaźnik reklamacji większy niż 5% jego zamówień.

 1. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY
 • Ogólne obowiązki Sprzedających

Kiedy użytkownik zamawia Produkt dostępny do sprzedaży na polach CBD, zostaje następnie zawarta umowa ze Sprzedawcą, której Firma nie jest stroną. Przypomina się, że rola Firmy w kontekście jakiegokolwiek połączenia z CBD Fields ogranicza się do prostej roli pośrednictwa. Sprzedawca gwarantuje w tym sensie, że jest uprawniony do sprzedaży Produktów wystawionych do sprzedaży na CBD Fields i ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe sformalizowanie i wykonanie umowy sprzedaży zawartej z CBD Fields.

Sprzedający zobowiązują się również do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i korzystania z platformy CBD Fields zgodnie z nim. W ramach korzystania z Pól CBD Sprzedawcy zabrania się w szczególności:

 • Aby oferować do sprzedaży Produkty, do których sprzedaży nie jest prawnie upoważniony lub których nie jest w stanie dostarczyć,
 • Niedopełnienie obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa, a w szczególności Kodeksem Konsumenckim (informacje przed zawarciem umowy, obowiązki związane z prawnymi gwarancjami zgodności i wadami ukrytymi, obowiązki związane z prawem odstąpienia od umowy. ) podczas realizacji sprzedaży Produktów dokonywanej za pośrednictwem CBD Fields,
 • Oferowania sprzedaży Produktów, które podważają bezpieczeństwo lub moralność klientów lub naruszają prawa osób trzecich,
 • Wykorzystywania pól CBD do przekazywania nieodpowiednich treści i/lub komunikatów reklamowych (nielegalnych, naruszających godność ludzką, o charakterze seksualnym, zniesławiających, obraźliwych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych treści i/lub przekazów reklamowych, które mogą pociągać za sobą konsekwencje cywilne lub karne),
 • t25>
 • Aby otworzyć więcej niż jedno konto Sprzedawcy lub otworzyć konto podszywające się pod osobę trzecią,
 • Wykorzystywanie pól CBD do jakichkolwiek nieuczciwych lub nielegalnych celów,
 • Korzystanie z oprogramowania lub innych zautomatyzowanych procesów do indeksowania, eksploracji lub wyodrębniania danych należących do Firmy.
 • Zobowiązania dotyczące Produktów

Sprzedawcy muszą również przestrzegać przepisów ustawowych i wykonawczych nałożonych na nich przez ich działalność zawodową, w szczególności w odniesieniu do Produktów, które sprzedają z pól CBD, co obejmuje krajowe i międzynarodowe przepisy prawne kupujących, którym dostarczają swoje Produkty .

Muszą zatem przestrzegać przepisów obowiązujących w Europie i Wielkiej Brytanii (jeśli chcą sprzedawać w Wielkiej Brytanii) dotyczących w szczególności sprzedaży produktów na bazie CBD poprzez przestrzeganie zobowiązań w zakresie THC lub innych obowiązków (patrz w szczególności w tym zakresie tabela udostępniona przez Spółkę w dokumentacji umownej przekazanej podczas integracji Sprzedawcy na Pola CBD).

Sprzedawca przyjmuje tym samym do wiadomości, że Firma rozdzieliła swoje kanały sprzedaży zgodnie z danym krajem i obowiązującymi ograniczeniami. W związku z tym Sprzedawca nie może, w stosownych przypadkach, sprzedawać wszystkich swoich Produktów w tych samych rozszerzeniach nazw domen internetowego rynku CBD Fields. W zależności od danego rozszerzenia nazwy domeny (np. . com/. ks / . z / . To / . współ Wielka Brytania/. es), produkty dopuszczone do sprzedaży na Polach CBD i związane z tym warunki mogą być inne, co Sprzedawca akceptuje.

W szczególności, dla każdego Produktu sprzedawanego na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, Sprzedawcy muszą dostarczyć określoną liczbę obowiązkowych dokumentów (patrz w szczególności dokumenty, które Spółka musi dostarczyć w umowie dokumentacja dostarczona podczas integracji Sprzedawcy na CBD Fields).

 • Zobowiązania podatkowe i VAT

Sprzedawcy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa handlowego mających zastosowanie do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Pola CBD (w tym rejestracji, obowiązków księgowych, przepisów socjalnych i podatkowych). Sprzedawcy rzeczywiście mogą być zobowiązani do składania deklaracji podatkowych i społecznych w odniesieniu do Produktów, które sprzedają na polach CBD.

Gdy Sprzedający sprzedaje towary w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii, może być zobowiązany do zarejestrowania się w rejestrze podatku od wartości dodanej (VAT) i poboru podatku VAT od sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem CBD Fields. Jeżeli Sprzedawca nie ma siedziby w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, ale posiada Produkty znajdujące się w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej albo sprzedaje Produkty w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, w niektórych przypadkach Spółka będzie zobowiązana do pobrania podatku VAT. W tym zakresie Sprzedający jest zobowiązany do przestrzegania zobowiązań w zakresie podatku VAT przekazanych za pośrednictwem dokumentacji umownej przekazanej mu przez Spółkę podczas jej integracji z CBD Fields.

 1. ROZWIĄZANIE KONTA – ZAWIESZENIE KONTA SPRZEDAWCY

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Firma uzna, że ​​Sprzedający nie przestrzega niniejszych Warunków, w szczególności w odniesieniu do obowiązków Sprzedających wymienionych w poprzednim artykule, Firma może w dowolnym momencie i według własnego uznania usunąć lub zawiesić jego konto i podjąć wobec niego wszelkie środki prawne.

W takiej sytuacji Firma poinformuje Sprzedawcę pocztą elektroniczną o konkretnych faktach lub okolicznościach oraz powodach, które doprowadziły do ​​takiej decyzji, w rozsądnym terminie przed wejściem w życie wypowiedzenia i/lub zawieszeniem konta, tak że Sprzedający może w razie potrzeby naprawić domniemane naruszenie.

W przypadku poważnych i/lub powtarzających się naruszeń przez Sprzedającego jego obowiązków lub mających wpływ na jego księgowość, takich jak między innymi: oszustwo, niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych lub zobowiązań podatkowych, obraźliwy język, podrabianie, naruszenie praw osób trzecich, nieprzestrzegania co najmniej jednego ze wskaźników jakościowych, Spółka może zakończyć wystawianie na aukcję bez wypowiedzenia i bez możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę jakiegokolwiek odszkodowania.

W szczególności poważne naruszenie stanowi (i) nieprzestrzeganie zobowiązań podatkowych (deklaracja i zapłata podatków związanych z transakcjami podlegającymi opodatkowaniu w krajach, których dotyczy sprzedaż), (ii) powiadomienie Spółki niedokładnych informacji dotyczących tożsamości Sprzedawcy oraz kraju jego siedziby, (iii) braku okazania testów zgodności, o których mowa w ogólnych obowiązkach Sprzedawcy (iv) poinformowania Spółki o niewłaściwym miejscu wysyłki .

W przypadku zawiadomienia przez organy podatkowe o nieprawidłowości ze strony Sprzedawcy, z jakiegokolwiek powodu, Firma może zawiesić korzystanie z rachunku płatniczego Sprzedawcy, zablokować ruchy i zamrozić saldo konta Sprzedawcy, a nawet czasowe zawieszenie konta Sprzedawcy na CBD Fields, na czas niezbędny do przeprowadzenia związanych z tym dochodzeń

 1. SEO - RANKING REKLAM

Wystawienie Sprzedających jest przeprowadzane przez Spółkę po ich rejestracji na platformie i pod warunkiem przestrzegania przez Sprzedawcę postanowień niniejszego Regulaminu.

Nieprzestrzeganie przez Sprzedawcę postanowień Regulaminu może skutkować odmową wystawienia lub skreśleniem. W takiej sytuacji Sprzedawca może jednak skontaktować się ze Spółką w celu ustalenia przyczyn skreślenia iw razie potrzeby usunięcia domniemanego naruszenia w terminie maksymalnie 15 dni od powiadomienia o skreśleniu.

Odsyłanie i klasyfikacja reklam odbywa się w szczególności z uwzględnieniem wyborów dokonanych przez Klienta podczas wyszukiwania Produktu. Domyślnie oferty pojawiające się na stronach wyników wyszukiwania są uszeregowane na podstawie ich związku z wyszukiwaniem użytkownika. Internauta może jednak zmodyfikować tę klasyfikację na stronie wyników, wybierając inne kryterium sortowania.

Z wyjątkiem jakichkolwiek korzyści podkreślanych przez Produkty oferowane Sprzedawcy przez Spółkę w celu zwiększenia widoczności jej reklam na Polach CBD, Firma nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia, które mogłoby wpłynąć lub zmienić SEO reklam na Pola CBD.

 1. PRZEGLĄD ONLINE

Klienci mają prawo publikować recenzje Sprzedawców, o których mowa w Polach CBD i ich Produktach. Ocena opiera się na kryterium oceny i przyznaniu gwiazdek.

Dla Sprzedawców, którzy dokonali co najmniej 5 sprzedaży od momentu założenia konta, Firma zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego pozbawienia dostępu do Usługi, jeśli ich ocena jest niższa niż 3,5 poprzez zawieszenie lub wypowiedzenie tych postanowień na warunkach przewidziano w powyższym artykule dotyczącym rozwiązania umowy.

Spółka nie sprawdza tych opinii przed ich publikacją, ale może je moderować a posteriori w celu oceny ich szczerości i autentyczności. Wszelkie dyskredytujące, obraźliwe lub przedstawiające fałszywe lub niedokładne informacje mogą zostać usunięte. Sprzedający mają możliwość kontaktu ze Spółką w celu zakwestionowania ogłoszenia, w szczególności w zakresie jego autentyczności.

Recenzje sprzedawców są i pozostają publiczne na polach CBD tak długo, jak Sprzedawca pozostaje na platformie, ale mogą zostać usunięte według własnego uznania przez Firmę po okresie trzech (3) lat od ich publikacji.

Firma nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia w zamian za składanie zawiadomień.

 1. OBSŁUGA KLIENTA – REKLAMACJE

W przypadku jakichkolwiek próśb o informacje, wyjaśnienia lub reklamacji dotyczących Pola CBD, Sprzedawca musi w pierwszej kolejności skontaktować się z obsługą klienta Firmy, aby umożliwić tej ostatniej próbę znalezienia rozwiązania problemu. .

Obsługa klienta firmy jest dostępna za pośrednictwem danych kontaktowych opublikowanych na stronie kontaktowej platformy. Sprzedawca przyjmuje jednak do wiadomości, że Spółka jest w stanie rozpatrywać wyłącznie reklamacje związane z usługą przyłączeniową.

Wszystkie inne reklamacje muszą być rozstrzygane bezpośrednio z zainteresowanymi klientami.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆÉ

Firma dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować nieprzerwany dostęp do Pól CBD, ale w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności, jeśli w przypadku niedostępności związanej z operacjami konserwacyjnymi lub awarią sieci internetowej lub z jakiegokolwiek innego powodu poza jej kontrolą , Sprzedawca nie może uzyskać dostępu do platformy.

Ponadto, jako zwykły pośrednik, Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z Produktami sprzedawanymi przez Sprzedających, a nie wynikające z jej usługi przyłączeniowej.

W związku z tym Sprzedawca wyraźnie gwarantuje Spółce, że nie wystąpią żadne regresy ze strony klienta wobec Spółki związane z jakąkolwiek winą lub uchybieniem Sprzedawcy podczas publikacji jego ogłoszenia lub po sprzedaży dokonanej z platformy i zobowiązuje się do zwolnić Spółkę z odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z takiego regresu.

Na koniec Firma nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie jednego ze swoich zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej.

 1. WŁASNOŚĆINTELEKTUALNE LATO

Firma pozostaje wyłącznym właścicielem wszystkich elementów składających się na Pola CBD (takich jak teksty, obrazy, zdjęcia, logo, kody komputerowe itp. ), które są chronione prawami własności intelektualnej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Sprzedającemu na mocy niniejszych Warunków, są zastrzeżone dla Firmy.

Wszelkie pobieranie, reprodukcja, reprezentacja, adaptacja, modyfikacja, tłumaczenie, transformacja, dystrybucja, integracja z innymi materiałami, dekompilacja, komercyjne wykorzystanie lub nie wszystkich lub części elementów platformy, jak również danych i baz danych, które mogą być gromadzone i przetwarzane przez platformę, jest surowo zabronione.

Treści dostarczone przez Sprzedawcę lub stworzone przez niego podczas korzystania z platformy pozostają jego własnością i podlegają jego wyłącznej odpowiedzialności. Sprzedawca przyznaje jednak Spółce Spółce prawo do korzystania z wszelkich treści udostępnianych za pośrednictwem platformy przez cały okres jej rejestracji i na całym świecie. To prawo użytkowania obejmuje w szczególności prawo Spółki do powielania, przedstawiania, adaptacji, tłumaczenia, digitalizacji, wykorzystywania lub sublicencjonowania treści dotyczących zarejestrowanego Sprzedawcy (informacje, obrazy, opis, kryteria wyszukiwania itp. ), na jakimkolwiek nośniku (w szczególności na platformie, pocztą elektroniczną) i/lub w korespondencji Spółki i ogólnie we wszystkich elektronicznych środkach komunikacji.

Zarejestrowany Sprzedawca wyraźnie upoważnia Spółkę do modyfikowania wspomnianych treści w celu zachowania zgodności z kartą graficzną platformy lub innych mediów komunikacyjnych, o których mowa powyżej i/lub dostosowania ich do wydajności technicznej lub formatów danych mediów . .

Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że publikowane przez niego treści, które będą dostępne za pośrednictwem platformy nie będą naruszały praw osób trzecich i będą zgodne z obowiązującymi przepisami oraz że jest uprawniony do ich reprodukcji i/lub publicznego rozpowszechniania na Internet. Sprzedawca udziela Spółce gwarancji przed wszelkimi roszczeniami, roszczeniami majątkowymi oraz działaniami prawnymi lub pozasądowymi dotyczącymi wyżej wymienionych treści i zobowiązuje się w pełni zrekompensować Spółce koszty i straty, które mogą zostać w związku z tym poniesione przez Spółkę.

 1. DANE OSOBOWE

Użytkownik zostaje poinformowany, że Spółka gromadzi i przetwarza jego dane osobowe w celu umożliwienia mu korzystania z Pola CBD.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników i zarządzanie plikami cookie przez Firmę są szczegółowo opisane w polityce prywatności CBD Fields.

 1. WŁAŚCIWE PRAWO I PRZYZNANIE JURYSDYKCJI

Niniejsze OWH podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem szwajcarskim, bez uwzględnienia zasad kolizyjnych.

W przypadku sporu, który może wyniknąć w związku z interpretacją i/lub wykonaniem niniejszych Warunków lub w związku z niniejszymi Warunkami, strony będą dążyć do osiągnięcia polubownego porozumienia lub poddać spór konwencjonalnej procedurze mediacyjnej lub wszelkie inne alternatywne metody rozstrzygania sporów.

W przypadku niepowodzenia tej procedury mediacyjnej właściwe sądy w Genewie będą miały w Szwajcarii wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania sporu, z zastrzeżeniem odwołania do szwajcarskiego sądu federalnego.

LOGO CBD Fields

1 rue de la Cité
1204 Genewa
Szwajcaria
Skontaktuj się z nami
Tel: 00 41 22 561 8411
Godziny otwarcia. : 10:00 - 17:00